ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Procurement

หัวข้อประกาศ หน่วยงาน วันที่เผยแพร่
TOR
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบพลังงานสะอาด จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
15/1/2564 19:03:21
PLN
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงระบบ HVAC เพื่อรักษาประสิทธิภาพสิ่งแวดล้อมในการดูแลสัตว์ทดลองให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สำนักงานมหาวิทยาลัย
15/1/2564 17:14:22
TOR
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงระบบ HVAC เพื่อรักษาประสิทธิภาพสิ่งแวดล้อมในการดูแลสัตว์ทดลองให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
สำนักงานมหาวิทยาลัย
15/1/2564 17:14:01
PLN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 งานจัดซื้อลิฟต์บรรทุก พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สำนักงานมหาวิทยาลัย
15/1/2564 16:24:53
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ และค่าแรงติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
15/1/2564 16:24:30
ANN
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง งานจ้างควบคุมงานปรับปรุงห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะเศรษฐศาสตร์
15/1/2564 16:14:55
WIN
ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดความสว่างไม่น้อยกว่า 4,500ANSI
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักทะเบียนและประมวลผล
15/1/2564 15:51:45
WIN
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่องประกาศผู้ชนะราคาจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและบริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
15/1/2564 14:35:01
PLN
ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15/1/2564 11:36:53
PLN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการที่ 203.เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 1 ชุด
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
15/1/2564 10:56:32
SUM
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 (แบบสขร.1)
ประเภท : 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบสขร.๑)
คณะแพทยศาสตร์
15/1/2564 10:56:23
SUM
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แบบ สขร.1)
ประเภท : 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบสขร.๑)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
15/1/2564 9:19:58
AWP
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (ประจำเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภท : 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
คณะวิศวกรรมศาสตร์
15/1/2564 9:19:29
SUM
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
ประเภท : 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบสขร.๑)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
15/1/2564 9:19:00
WIN
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่องประกาศผู้ชนะราคาซื้อเครื่องจำลองเสมือนสามมิติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
14/1/2564 23:14:48
WIN
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่องประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบวีดีโอวอล สำหรับห้องบรรยาย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
14/1/2564 23:12:10
TOR
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา กรีฑา ลู่วิ่ง บริเวณสถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตร แม่เหียะ มช. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
สำนักงานมหาวิทยาลัย
14/1/2564 17:25:47
TOR
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารพลศึกษา 1 และ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
สำนักงานมหาวิทยาลัย
14/1/2564 17:25:43
PRI
ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารพลศึกษา 1 และ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย
14/1/2564 17:25:39
PRI
ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา กรีฑา ลู่วิ่ง บริเวณสถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตร แม่เหียะ มช. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย
14/1/2564 17:25:35
AWP
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1
ประเภท : 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
14/1/2564 16:39:44
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์แทงค์น่ำพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
14/1/2564 16:39:16
ANN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าถนนมาตรฐาน เสาสูง (เพิ่มเติม) บริเวณประตูคลองชลประทาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานมหาวิทยาลัย
14/1/2564 16:24:24
WIN
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียงประกาศอาคารสำนักหอสมุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักหอสมุด
14/1/2564 16:07:29
AWP
ประกาศ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563)
ประเภท : 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
คณะการสื่อสารมวลชน
14/1/2564 15:39:32
PRI
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องราคากลางงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มศักยภาพจัดหา น้ำต้นทุนสนับสนุนการศึกษาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย
14/1/2564 15:05:41
TOR
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องร่างขอบเขตของงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มศักยภาพจัดหา น้ำต้นทุนสนับสนุนการศึกษาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
สำนักงานมหาวิทยาลัย
14/1/2564 15:05:32
ANN
ประกวดราคาซื้อระบบรับส่งและจัดเก็บข้อมูลทางการแพทย์สำหรับงานทันตกรรม
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะทันตแพทยศาสตร์
14/1/2564 14:56:59
PLN
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณปี 2564 วัสดุบริโภคประเภทซอสปรุงรส จำนวน 18 รายการ
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์
14/1/2564 14:51:53
PLN
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณปี 2564 วัสดุบริโภคประเภทอาหารแห้ง จำนวน 70 รายการ
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์
14/1/2564 14:51:46
Now viewing : 1 of 832