ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Procurement

หัวข้อประกาศ หน่วยงาน วันที่เผยแพร่
WIN
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะจัดซื้อโต๊ะบรรยายแบบมีล้อเลื่อน (ไม่มีบังตา) จำนวน 24 ตัว
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
21/9/2564 21:45:32
WIN
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะจัดซื้อโต๊ะบรรยายพร้อมแผ่นบังตา จำนวน 16 ตัว
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
21/9/2564 21:45:24
WIN
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเก้าอี้บรรยาย จำนวน 80 ตัว
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
21/9/2564 21:45:10
TOR
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตงาน(TOR) และเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
คณะเกษตรศาสตร์
21/9/2564 17:57:33
PRI
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะเกษตรศาสตร์
21/9/2564 17:56:34
ANN
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะเกษตรศาสตร์
21/9/2564 17:56:21
PRI
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกาศราคากลาง ซื้อน้ำยาสำหรับเครื่อง Abbott Architect C4000 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
21/9/2564 17:20:20
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 1005554 โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
21/9/2564 16:24:11
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 1005605 โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
21/9/2564 16:24:09
PLN
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง งานดูแลทำความสะอาดถนนสายหลัก ทางเท้า ทางจักรยานและลานจอดรถ
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สำนักงานมหาวิทยาลัย
21/9/2564 16:15:04
TOR
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ร่างประกาศ เอกสารประกวดราคางานจ้างรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
สำนักงานมหาวิทยาลัย
21/9/2564 16:13:56
PLN
ประกาศราคากลาง งานจ้างรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สำนักงานมหาวิทยาลัย
21/9/2564 16:13:52
PLN
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมารักษาความสะอาด
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
21/9/2564 15:38:15
PLN
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
21/9/2564 15:38:00
PLN
จัดซื้อเครื่องบดตัวอย่าง จำนวน 1 เครื่อง
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
21/9/2564 14:50:10
PLN
จัดซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟและแมสสเปคโตรมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
21/9/2564 14:50:07
PLN
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งานดูแลรักษาภูมิทัศน์พื้นที่ส่วนกลางบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สำนักงานมหาวิทยาลัย
21/9/2564 14:34:51
PLN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 จัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจแบบรวมอะไหล่ ยี่ห้อ Puritan-Bennett รุ่น 840 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
21/9/2564 13:47:01
WIN
ประกาศสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารสถาบันวิจัยสังคม และอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สถาบันวิจัยสังคม
21/9/2564 12:09:33
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์วารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
21/9/2564 11:57:27
WIN
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการจ้างออกแบบปรับปรุงห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบฯ
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
21/9/2564 9:51:04
WIN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปี2565 จ้างเหมาเช่าเครื่องไตเทียม และระบบน้ำบริสุทธิ์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
21/9/2564 9:18:38
TOR
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
คณะวิทยาศาสตร์
21/9/2564 8:57:05
PRI
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศราคากลาง ประจำปี 2565 น้ำยาตรวจสารเคมีในเลือดและน้ำยาตรวจระดับฮอร์โมน สารบ่งชี้มะเร็ง และระดับสารทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 44 รายการ พร้อมระบบตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
20/9/2564 18:30:41
ANN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๕ น้ำยาตรวจสารเคมีในเลือดและน้ำยาตรวจระดับฮอร์โมน สารบ่งชี้มะเร็ง และระดับสารทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 44 รายการ พร้อมระบบตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
20/9/2564 18:30:38
WIN
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 10 คน
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะเภสัชศาสตร์
20/9/2564 16:35:10
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดประตูด้วยใบหน้าพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
20/9/2564 15:56:53
PLN
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งานจ้างรักษาความปลอดภัยหอพักนักศึกษา เดือนตุลาคม 2564)
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สำนักงานมหาวิทยาลัย
20/9/2564 15:56:37
WIN
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างควบคุมงานควบคุมงานก่อสร้างตกแต่งอาคารวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
20/9/2564 15:54:23
WIN
ประกาศ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ภายในศูนย์เทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติ
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20/9/2564 15:54:05
Now viewing : 1 of 995