คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ ร่างTOR เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมและอาคารเซรามิค อาคารซิลิเกต อาคารเครือซิเมนต์ไทย 1+2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะวิทยาศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 9/6/2566 10:21:04 น.