แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนพฤษภาคม 2566

ประเภท : 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบสขร.๑)

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนพฤษภาคม 2566

หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 8/6/2566 17:36:12 น.