ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างวางท่อเมนน้ำประปา HDPE ขนาด 110 มม. และ 63 มม. คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 26/5/2566 16:07:51 น.