ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เรื่องประกาศร่างTOR รายการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 28 รายการ (น้ำเกลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะแพทยศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 24/3/2566 13:49:57 น.