ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการที่ ๑๙๓. เตียงผู้ป่วยวิกฤตชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบชั่ง น้ําหนักแบบหน้าจอสัมผัส จํานวน ๘ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะแพทยศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 8/6/2566 15:33:45 น.
File