คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ (ยกเลิก (ร่าง) TOR เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมและอาคารเซรามิค อาคารซิลิเกต อาคารเครือซิเมนต์ไทย 1+2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะวิทยาศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 9/6/2566 16:21:03 น.