ประกาศศูนย์เป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เศษวัสดุ ครุภัณฑ์รื้อถอนจากงานปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้าง (ขายทอดตลาด)

ประเภท : 10. ประกาศขายทอดตลาด


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะแพทยศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 9/6/2566 16:19:32 น.