กำหนดการฝึกอบรมประจำปี 2566 การใช้งานระบบดิจิทัลเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน-ผ่อดีดี สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่สนใจ

8 February 2023

PODD Centre , CMU

มาแล้ว ! กำหนดการฝึกอบรมประจำปี 2566
การใช้งานระบบดิจิทัลเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน-ผ่อดีดี สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่สนใจ


เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของ อปท. ที่ต้องการใช้งานระบบ โดยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้อง ที่เปิดโอกาสให้เลือกช่วงเวลาได้ตลอดปี เพื่อให้เหมาะสมกับตารางงานของอปท.


เลือกวันอบรมได้ดังนี้

ครั้งที่ 1 : 19 - 20 มกราคม 2566
ครั้งที่ 2 : 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2566
ครั้งที่ 3 : 23 - 24 มีนาคม 2566
ครั้งที่ 4 : 18 - 19 พฤษภาคม 2566
ครั้งที่ 5 : 15 - 16 มิถุนายน 2566
ครั้งที่ 6 : 20 - 21 กรกฎาคม 2566
ครั้งที่ 7 : 24 - 25 สิงหาคม 2566
ครั้งที่ 8 : 19 - 20 ตุลาคม 2566
ครั้งที่ 9 : 23 - 24 พฤศจิกายน 2566


ค่าลงทะเบียน : 2,500 บาท/1 ท่าน ครอบคลุมค่าอาหารว่าง/ค่าอาหารกลางวัน/ค่าเอกสาร/ค่าที่พัก 1 คืน
สถานที่อบรม : ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนใจสอบถาม/สมัครอบรมได้ที่ : ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (PODD Centre) โทร (0)53-948075,090-286-2572
Gallery