งานสัมมนาทางวิชาการอาเซียนศึกษา ASEAN Seminar

19 April 2024

Faculty of Economics

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Research Center: ASEANERC) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์อาเซียนศึกษา วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัมมนาเรื่อง “India – ASEAN Economic Cooperation: Tourism and Cultural integration” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-14.00 น. ณ ห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ชั้น G1 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางเศรษฐศาสตร์ ชูชาติ เพ็ชรอำไพ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยการจัดงานสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจเศรษฐกิจอินเดีย โครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเติบโตทางเศรษฐกิจอินเดีย และปัจจัยในผลักดันทางเศรษฐกิจสู่การก้าวมามีบทบาทในเวทีโลก เพื่อทำเข้าใจพฤติกรรมการท่องเที่ยวชาวอินเดียและหาแนวทางในการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
Gallery