บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ภาษีสรรพสามิต การกระจุกตัวและความเหลื่อมล้ำมิติพื้นที่”

1 November 2023

Faculty of Economics

คณะเศรษฐศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ภาษีสรรพสามิต การกระจุกตัวและความเหลื่อมล้ำมิติพื้นที่” โดย ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้อง ECB 2602 ชั้น 6 อาคารเรียนเอนกประสงค์
Gallery