ร่วมพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562

24 June 2019

Faculty of Economics

บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพชน และเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อบ้านเมือง อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่
Gallery