อบรมระยะสั้น ในหัวข้อ "Farmers and Agro-industry responses to current megatrend challenges strategies concerning digitalization, sustainability, cooperation,integrated rural development(policy)"

4 March 2019

Faculty of Economics

คณะเศรษฐศาสตร์ จัดการอบรมระยะสั้น ในหัวข้อ "Farmers and Agro-industry responses to current megatrend challenges strategies concerning digitalization, sustainability, cooperation,integrated rural development(policy)" โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Reiner Doluschitz จาก Hohemheim university ประเทศเยอรมันนี มาบรรยาย เมื่อระหว่าง 27 กุมภาพันธ์ 2562 - 2 มีนาคม 2562 ณ ห้อง Smart Classroom คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
Gallery