ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ECON รักษ์บ้าน

12 September 2019

Faculty of Economics

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นประธาน ในกิจกรรม Econ รักษ์บ้าน ซึ่งทีม Econ Happy Society ได้จัดขึ้นโดยร่วมกันทาสีเส้นจอดรถ ณ บริเวณลานจอดรถ สำหรับบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวัน ที่ 4 กันยายน 2562 
Gallery