อปท. 91 แห่ง เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี “การใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลของชุมชน "ผ่อดีดี" (PODD) ขับเคลื่อนตำบลปลอดภัย" รุ่นที่ 1 เชียงใหม่

20 March 2023

PODD Centre , CMU

    ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี “การใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลของชุมชน "ผ่อดีดี" (PODD) ขับเคลื่อนตำบลปลอดภัย" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด และมี รองศาสตราจารย์ ดร.เลิศรัก ศรีกิจการ ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยในการจัดกิจกรรมทั้ง 2 วัน ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากเจ้าหน้าที่ อปท. ในหน่วยงานต่างๆ รวมถึงผู้บริหาร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน จาก 91 อปท. , 1 รพ.สต. และ 1 โรงเรียน

    วันแรกเป็นการฝึกอบรมภาคบรรยายในหัวข้อต่างๆ เพื่อแนะนำระบบผ่อดีดี 18 ฟีเจอร์ และสาธิตการแจ้งเหตุผ่านแอปพลิเคชันไลน์ PODD Report ทั้งนี้ ได้เรียนเชิญวิทยากรผู้มากประสบการณ์จาก อปท. เครือข่ายมาให้ความรู้ในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการไฟป่า, ด้านสิ่งแวดล้อม สาธารณภัยและงานบริการสาธารณะ, ด้านสุขภาพสัตว์ และระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (podd LTC) รวมทั้งจัดเวทีเสวนา เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ เรื่องการบริหารจัดการภัยคุกคามทางสุขภาพหนึ่งเดียว ตามภารกิจและระเบียบ อปท. และในภาคบ่าย เป็นกิจกรรมฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4 ฐาน โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ในแต่ละฐานจากวิทยากรแต่ละท่าน เพื่อให้เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนและสามารถสอบถามได้อย่างใกล้ชิด

    วันที่สองเป็นการฝึกอบรมภาคบรรยายเรื่องบทบาทหน้าที่ของผู้ดูแลระบบดิจิทัลผ่อดีดี และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลแดชบอร์ด โดยได้ทำความรู้จักการใช้งานแดชบอร์ด ผ่อดีดีพื้นฐาน รวมถึงการตั้งค่า Line Notify, การใช้แดชบอร์ดในด้านของงานบริการสาธารณะและการใช้แอปพลิเคชันไลน์ podd LTC โดยผู้เข้าร่วมได้ให้ความสนใจและความร่วมมือในการใช้งานแดชบอร์ดเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมงานทุกท่านที่ได้ร่วมเรียนรู้และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมถึงสนใจนำระบบไปใช้ประโยชน์และเกิดการต่อยอดในการพัฒนาชุมชนของท่านต่อไป
Gallery