ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Meiji University ประเทศญี่ปุ่น

27 August 2019

Faculty of Economics

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.ดร.รสริน โอสถานันต์กุล รองคณบดี ได้ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Meiji University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสมาเยือนเพื่อฟังบรรยายพิเศษ จาก รศ.ดร.นิสิต พันธมิตร ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง ECB 2602 คณะเศรษฐศาสตร์  
Gallery