ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับอาคันตุกะจาก Providence University ไต้หวัน

20 February 2019

Faculty of Economics

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน โอสถานันต์กุล รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับอาคันตุกะจาก Providence University ไต้หวัน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
Gallery