ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 22/3/2566 16:04:25 น.