พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2566

19 April 2024

Faculty of Economics

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ คุณอนุสรณ์ เนื่องผลมาก ในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันจันทร์ 29 มกราคม 2567 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Gallery