พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2566

19 เมษายน 2567

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ คุณอนุสรณ์ เนื่องผลมาก ในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันจันทร์ 29 มกราคม 2567 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่