คณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ผศ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มช.

14 February 2019

Faculty of Economics

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร เลขานุการคณะฯ และหัวหน้างานฯ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ปรึกษาภายนอก ในการลงพื้นที่ให้คำปรึกษาคณะฯ ภายใต้โครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (GROW62) ครั้งที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ECB 2602 อาคารเรียนและอเนกประสงค์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
Gallery