ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มช.

27 August 2019

Faculty of Economics

ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.กัญญ์ชล วัฒนากูล ผู้ช่วยคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
Gallery