การสัมมนาทางวิชาการประจำปีครั้งที่ 7

14 March 2019

Faculty of Economics

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ และธนาคารโลกสำนักงานประเทศไทย จัดการสัมมนาทางวิชาการประจำปีครั้งที่ 7 เรื่อง “ฝ่าลมต้านเศรษฐกิจโลก: เตรียมพร้อมรับมือ...สู่การเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน” เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และดร.เบอร์กิท ฮานลส์ ผู้จัดการธนาคารโลก สำนักงานประเทศไทย เป็นผู้กล่าวเปิดงาน
Gallery