ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

4 March 2019

Faculty of Economics

คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยมี อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ กล่าวต้อนรับ รวมทั้งชี้แจงกฎระเบียบข้อบังคับ และแนวปฎิบัติในการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ข้อมูลของหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน การให้บริการต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับนักศึกษาและมีการเตรียมตัวที่ดีก่อนเข้าสู่ระบบการเรียนการสอน? เมื่อวันวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
Gallery