โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2565 สำหรับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีสุดท้าย

22 กุมภาพันธ์ 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2565 สำหรับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีสุดท้าย เพื่อเป็นการส่งเสริมและป้องกันการเจ็บป่วย และค้นหาความผิดปกติเบื้องต้นก่อนเกิดความเจ็บป่วยรุนแรงของนักศึกษา และส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเอง และมีความพร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แกลลอรี่