จัดกิจกรรม Workshop JDJS สนับสนุนยุทธศาสตร์ SO3 สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติงาน

14 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Workshop "JOB ANALYSIS QUESTIONNAIRE (JAQ)" ให้แก่บุคลากรสายปฏิบัติงาน เพื่อนำข้อมูลความรับผิดชอบในตำแหน่งงานที่ปฏิบัติ มาพัฒนาเป็น (Job Description : JS) และคุณสมบัติเฉพาะของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification : JS) ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ SO3 ของวิทยาลัยฯ ในด้าน Smart Workforce การพัฒนาบุคลากรให้รองรับกับการดำเนินงานที่เป็น Creative Digital Ecosystem โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิสนธิ์ ปาลี รองคณบดี เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้อง 112 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2567
แกลลอรี่