CMUBS จับมือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เตรียมบูรณาการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างสถาบันกับภาคธุรกิจ พร้อมสนับสนุนเป็นแหล่งฝึกฝนวิชาชีพจากธุรกิจจริงแก่นักศึกษา

29 สิงหาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นำ อ.ดร.รวิ รุ่งเรื่องศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการบริการวิชาการ ผศ.เอก บุญเจือ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย อ.ดร.ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการจัดการ เดินหน้าเข้าพบนายจักริน วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันและกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในด้านการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติงานเสริมทักษะของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา การบริการวิชาการ และการวิจัยกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม โดยหวังช่วยยกระดับคุณภาพนักศึกษาและสร้างผลงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชนของคณาจารย์ ทั้งยังเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของคณะฯ ในการร่วมส่งเสริมประสิทธิภาพของธุรกิจภาคอุตสาหกรรมให้ดียิ่งขึ้นจากงานวิจัย

ในการนี้ ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย นายจักริน วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติลงนามความร่วมมือ โดยมี อ.ดร.รวิ รุ่งเรืองศรี ผู้ช่วยคณบดีฯ และ นายวิศณุ วิเศษสิงห์ เลขาธิการอุตสาหกรรมจังหวัดฯ ร่วมลงนามในฐานะพยาน ณ จังหวัดเชียงใหม่
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่