คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กับ รร.บ้านยางเปา รร.บ้านอูตูม และ รร.บ้านห้วยโค้ง

25 พฤศจิกายน 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายพัฒนพงษ์ พวงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 นายจรัส สุพรรณ์ ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านยางเปา นายรชต แก้ววรรณา ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านห้วยโค้ง นางวัชรี สุพรรณ์ ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านอูตูม และ นางสายสวาท รัตนมหามณีกร ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้ติดตาม ในโอกาสพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่าง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ โรงเรียนบ้านยางเปา โรงเรียนบ้านอูตูม และ โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง ณ ห้องประชุม 45 ปี อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงฉบับดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 5 โดยการสนับสนุนของสมาคมแพทย์ไทยในสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยการส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านยางเปา โรงเรียนบ้านอูตูม และ โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการนำร่องการพัฒนาโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารและเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาในพื้นที่สูง มีโอกาสพัฒนาครูในโรงเรียนสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ทำให้เกิดการพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ร่วมกัน อาทิเช่น การจัดการเรียนรู้ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมถึงระบบการดูแลนักเรียนและการส่งเสริมสุขภาพ อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู ได้มีประสบการณ์ทางวิชาชีพครูเต็มรูปแบบ และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ในการปฏิบัติงานวิชาชีพได้ 
แกลลอรี่