รองคณบดี CMUBS ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Applied Sciences ประเทศเยอรมนี

7 มิถุนายน 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 ผศ.ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกุล รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ รศ.ดร.สิริชัย คุณภาพดีเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสนำ Professor Dr. Ridwan Dewayanto Rusli ศาสตราจารย์ด้าน International Finance, Strategy, Energy และ Environmental Economics จาก University of Applied Sciences สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เข้าพบ ณ ห้องประชุมคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการในการสร้างหลักสูตรร่วมระยะสั้น การศึกษาดูงานระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการวิจัยร่วม โดยวางกรอบแนวทางความร่วมมือชูประเด็นด้านความยั่งยืนให้สอดรับกับพันธกิจของคณะบริหารธุรกิจและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่