คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้ามอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "ผู้หญิงเก่ง ปี 2562" สาขานักบริหาร

12 มีนาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุขคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ามอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "ผู้หญิงเก่ง ปี 2562" สาขานักบริหาร ภายในงานสัปดาห์สตรีสากล จัดโดย สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา และ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่สตรีผู้มีความสามารถในสายอาชีพต่างๆ ที่มีประวัติการทำงานอันโดดเด่นและได้นำความสามารถนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม ณ ห้องประชุม บำรุง-รวีวรรณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
แกลลอรี่