วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับคณะการสื่อสารมวลชน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุ

19 กรกฎาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง ณ คณะการสื่อสารมวลชน มช.
กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัยฯ ได้มีโอกาสเรียนรู้จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างกัน
โดยมีบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติฯ จำนวนรวมทั้งสิ้น 29 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
แกลลอรี่