การฝึกอบรม “การจัดการด้านความปลอดภัยและอัคคีภัยในห้องปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร”

23 มิถุนายน 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 กลุ่มงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ หน่วยช่างเทคนิค คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวช้อ “การจัดการด้านความปลอดภัยและอัคคีภัยในห้องปฏิบัติการ” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. นิรมล อุตมอ่าง หัวหน้าสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้และให้แนวทางด้านการจัดการความปลอดภัย ระบบจัดการสารเคมี ระบบการจัดการของเสีย และแนวปฏิบัติการใช้ห้องปฏิบัติการ ให้แก่ นักศึกษา และบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ มีการฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงกับไฟชนิดต่าง ๆ การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน การเรียนรู้ประเภทและสัญลักษณ์ความอันตรายของสารเคมี ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ นำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สร้างความตื่นตัว และวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย ให้แก่ นักศึกษาและบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ถือปฏิบัติ
แกลลอรี่