ร่วมพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ หน่วยประตูสวนดอก ประจำปี 2567

20 มิถุนายน 2567

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

นางกรชวัล กันทา  เลขานุการสถาบันฯ  พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ หน่วยประตูสวนดอก ประจำปี 2567 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพชน สร้างความเป็นสิริมงคลต่อบ้านเมือง อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนการอุทิศส่วนกุศลถึงเทพยดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย และดวงพระวิญญาณของพ่อขุนเม็งรายมหาราช พ่อขุนงำเมือง พ่อขุนรามคำแหง ผู้สร้างเมืองเชียงใหม่ และดวงพระวิญญาณของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์ โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ส่วนราชการ โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยมี ศ.ปฏิบัติ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน  ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2567
แกลลอรี่