โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้โปรแกรม Zoom สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์”

16 มีนาคม 2563

คณะเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้โปรแกรม Zoom สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์” โดยมี นักวิชาการคอมพิวเตอร์จากสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในโครงการนี้ ให้คณาจารย์และนักวิชาการมีทักษะความรู้ในการใช้โปรแกรม Zoom และสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์ มช 
แกลลอรี่