CAMT ร่วม 3 คณะมช. ลงนาม MOU กับบริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด

7 มีนาคม 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้าน blockchain ระหว่าง 3 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ศาสตราจารย์ เชี่ยวชาญพิเศษ ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช กาญจนการุณ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด นำโดย คุณสกลกรย์ สระกวี และ คุณทวีทรัพย์ ราวรรณ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม โดยข้อตกลงดังกล่าว มุ่งเน้นในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในด้าน Blockchain Technology สร้างความพร้อมแก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาวิจัย และการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจังให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2567 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก
แกลลอรี่