การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption

1 ตุลาคม 2563

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

"การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption"
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 อบรมเรื่อง "การพัฒนา Application (Thunkable)" และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 เรื่อง Pitching การนำเสนอแผนธุรกิจและแนวคิดการทำธุรกิจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พร้อมพงศ์ สุกัณศีล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวเปิดการอบรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลบุญ จีระผานุกร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรและกล่าวปิดการอบรม
ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/camt.cmu.5/
แกลลอรี่