ICDI จัดโครงการสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี 2565

27 ธันวาคม 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ICDI จัดโครงการสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี 2565
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลได้จัดสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลที่ผ่านมาในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) รวมทั้งคณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลได้สื่อสารนโยบาย เป้าหมาย และแผนการบริหารงานวิทยาลัยฯ ในวาระบริหารประจำปี 2565 – 2569 แก่บุคลากร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวส่งเสริมวัฒนธรรมการสื่อสารภายในองค์กร เพิ่มการมีส่วนร่วมของบุคลากรและเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรสังกัดวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลได้พบปะกันและสร้างความผูกพันต่อองค์กร นอกจากนั้นยังมีพิธีมอบโล่รางวัลแก่บุคลากรประจำปี 2565 ได้แก่ รางวัล ICDI Awards 2022 จำนวน 4 รางวัล และรางวัล STAR Award 2022 จำนวน 8 รางวัล โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมทั้งหมด 62 คน
แกลลอรี่