ปลูกต้นซากุระสัญลักษณ์การก่อตั้งสมาคมมิตรภาพจังหวัดยามากาตะ – ไทย

5 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

       รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีปลูกต้นซากุระ เพื่อเป็นสัญลักษณ์การก่อตั้งสมาคมมิตรภาพจังหวัดยามากาตะ – ไทย ร่วมกับ นาย ฮิโรจิ ซากาเอะ ประธานสมาคมมิตรภาพจังหวัดยามากาตะ – ไทย นายคะซึโนะริ คาวาดะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่  นายวิรุฬ พรรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสานักงานเชียงใหม่ และคณะจากจังหวัดยามากาตะ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูง ขุนช่างเคี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

        สมาคมมิตรภาพจังหวัดยามากาตะ – ไทย ได้เลือกจังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่ปลูกต้นซากุระเพื่อเป็นสัญลักษณ์การก่อตั้งสมาคมมิตรภาพจังหวัดยามากาตะ – ไทย การจัดพิธีปลูกต้นซากุระร่วมกับคณะจากจังหวัดยามากาตะ ประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดยามากาตะ ประเทศญี่ปุ่น และเพื่อเป็นสัญลักษณ์การก่อตั้งสมาคมมิตรภาพจังหวัดยามากาตะ - ไทย ประเทศญี่ปุ่น

       นับตั้งแต่ประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่นได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2430 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มิตรภาพและความร่วมมืออันดีระหว่างทั้งสองประเทศได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งความร่วมมือ การสนับสนุน และการแลกเปลี่ยนกันอย่างกว้างขวาง ในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ระหว่างประชาชนชาวไทยและประชาชนชาวญี่ปุ่น

การมาเยือนเชียงใหม่ของคณะจากจังหวัดยามากาตะ ประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้ นอกจากจะได้สัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมล้านนาอันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานมาถึง 722 ปี แล้ว ยังจะได้เห็นถึงศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความหลากหลาย อันจะนำไปสู่ความร่วมมือด้านต่างๆ ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดยามากาตะ ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงจะทำให้มิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดยามากาตะ ประเทศญี่ปุ่น เจริญงอกงามยิ่งขึ้นและก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันเพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในหลายๆ มิติ

..................................................
 

แกลลอรี่