คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าร่วมการประชุมจัดทำร่าง "หลักสูตรวิชาดอยสุเทพศึกษา" ครั้งที่ 1 ภายใต้ “โครงการดอยสุเทพศึกษา ความรู้จากผืนป่าสู่ชุมชน”

16 มิถุนายน 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วยอ.วรงค์ วงศ์ลังกา อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมจัดทำร่าง "หลักสูตรวิชาดอยสุเทพศึกษา" ครั้งที่ 1 ภายใต้ “โครงการดอยสุเทพศึกษา ความรู้จากผืนป่าสู่ชุมชน” จัดโดยศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ

การประชุมครั้งนี้ เป็นการหารือร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่าย 8 องค์กร ได้แก่
ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ, โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก สถาบันวิจัยสังคม, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย, เครือข่ายสิ่งแวดล้อมม้งดอยสุเทพ-ปุย, สภาลมหายใจเชียงใหม่ และเครือข่ายเชียงใหม่เขียวสวยหอม เพื่อจัดทำหลักสูตรวิชาดอยสุเทพศึกษาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับดอยสุเทพครอบคลุมในทุกมิติที่เกี่ยวข้อง ทั้งมิติทางสิ่งแวดล้อม มิติสังคม มิติประวัติศาสตร์ และมิติทางวัฒนธรรม รวมทั้งหารือเรื่องการพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้ชุดความรู้นี้ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงรูปธรรมที่ชัดเจน และการขับเคลื่อนความรู้เกี่ยวกับดอยสุเทพเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคนในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
โดยหลังจากนี้ แต่ละองค์กรจะได้รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับดอยสุเทพในมิติต่างๆ เพื่อนำมาเสนอเป็นเนื้อหาของหลักสูตรวิชาดอยสุเทพศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ 2 ต่อไป

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มช

แกลลอรี่