ปรึกษาหารือถึงแนวทางการพัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของคณะฯ เพื่อเข้าสู่ระบบของครัวบางกอกแอร์

1 สิงหาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และคณะผู้บริหาร รวมทั้งนักวิชาการของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับกับคุณธัญนุช กุศลสมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ (Operation Director) และคุณสินสุภา ศิรินภาพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ (Operation Manager) ตัวแทนจาก Bangkok Air Catering Chiang Mai เพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางการพัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของคณะฯ เพื่อเข้าสู่ระบบของครัวบางกอกแอร์ เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2565 ณ ห้องประชุมสุขุมอัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยจะมีการวางแผนและพัฒนาระบบการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารพิษหรือปลอดภัยร่วมกัน นับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความร่วมมือที่ดีและจะขยายผลในมิติของการกระจายรายได้สู่ชุมชนต่อไป
แกลลอรี่