คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมการประชุมเพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจนวัตกรรมของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ณ สาธารณรัฐประชนจีน

3 กรกฎาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมการประชุมเพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจนวัตกรรมของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ณ สาธารณรัฐประชนจีน

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล และอาจารย์ ดร.ธช ละวรรณา อาจารย์ประจำสำนักวิชานวัตกรรมดิจิทัล เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Lancang-Mekong Cooperation Innovation Corrdior Development เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจนวัตกรรมของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ณ สาธารณรัฐประชนจีน
โดยวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและกระจายความเจริญในการพัฒนาประเทศในกลุ่มล้านช้างแม่โขง โดยเฉพาะ CLVMT ในพื้นที่ Route Number 1 และการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs, Startup และนักศึกษาในการเป็น Digital Marketer เพื่อนำสินค้าและบริการเข้าสู่ตลาด Cross Border E-Commerce ในประเทศจีน โดยกิจกรรมนั้นเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา
หากโครงการนี้จะประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ก็นับเป็นอีกก้าวความสำเร็จหนึ่งของวิทยาลัยฯ ที่ได้มีส่วนร่วมในการยกระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น


แกลลอรี่