คณาจารย์ และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. รับรางวัล Creative Design Awards 2022

8 ธันวาคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณาจารย์ และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลการออกแบบสร้างสรรค์ ประจำปี 2565 (Creative Design Award 2022) โดยเข้ารับรางวัลเมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย

ผศ.ดร.บุรินทร์ ธราวิจิตรกุล ดร.สุเมธ ยอดแก้ว อัณณพ พงษ์เทอดเกียรติ ผศ.ดร.อัมพิกา ชุมมัธยา อรช บุญ-หลง ผศ.ดร.ยุทธนา ทองท้วม และคณะ เข้ารับรางวัล สาขาการออกแบบสื่อสมัยใหม่ (New Media Design) จากผลงานต่อยอด แสงหลวง

ผศ.กานต์ คำแก้ว อ.ภูมิ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ นายภควิล แซ่ซิว และน.ส.ณัฐวรา บริสุทธิ์ เข้ารับรางวัล สาขาผลงานจากโปรเจค นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย (Student Project and University Project) จากผลงาน การออกแบบอาคารรับรองสวนนกหนานชา เมืองกวางโจว ประเทศจีน

นายชญานนท์ โรจน์ศุภร นายนิพิฐ โรจน์รัตน์ศิริกุล และนายณนทชัย บุญเจริญ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. เข้ารับรางวัล สาขาผลงานจากโปรเจค นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย (Student Project and University Project) จากผลงาน ILLUMINA แนวคิดการออกแบบศาลาล้านนาสร้างสรรค์ ณ พื้นที่โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพบริเวณตรงข้ามตลาดดอกไม้ (สวนน้ำปิง)

ขอขอบคุณภาพจาก อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

แกลลอรี่