การฝึกอบรมการใช้งานทั่วไป ระบบสารสนเทศ E-ARCHCMU คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27 กันยายน 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการฝึกอบรมการใช้งานทั่วไป ระบบสารสนเทศ E-ARCHCMU คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคุณภูดิศ พรหมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรการบรรยาย เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ระบบสารสนเทศของคณะฯ ที่สามารถอำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 13.30 -15.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และออนไลน์ทาง Zoom
แกลลอรี่