CAMT ร่วมงาน Scholarship of Teaching and Learning: SoTL8

13 ธันวาคม 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร.จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทร อาจารย์ ดร.กรรณิกาณ์ ด้วงเจริญ และ อาจารย์ ดร.กฤตวยาน์ ทองคู่ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดงาน โครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 8 ประจาปี พ.ศ. 2565 (Scholarship of Teaching and Learning: SoTL8) “THE NEXT NORMAL OF EDUCATION” ในครั้งนี้วิทยาลัยฯ ได้นำเสนอผลงานระบบบริหารจัดการชุมชน 5 มิติ โดยอาจารย์ ดร.สมเกียรติ น่วมนา ผู้ช่วยคณบดี และ ผลงาน CAMT Metaverse การสร้างโลกเสมือนจริงของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. อีกทั้ง ได้ร่วมนำเสนอผลงานสื่อนวัตกรรมสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โครงการ Alpha Academy โดยอาจารย์ ดร.ภคินี อริยะ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมด้วยหน่วยประชาสัมพันธ์วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
แกลลอรี่