โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ประจำปีการศึกษา 2566

20 กุมภาพันธ์ 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ประจำปีการศึกษา 2566” ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเยงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่ให้นักศึกษาคณะทันตแพทย์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ นักศึกษาพิการ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ นำความรู้ที่มีมาประยุกต์ใช้ในการตรวจวินิจฉัย ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และให้คำแนะนำในการดูแลช่องปากกับนักศึกษาพิการแต่ละคนอย่างเหมาะสม รวมถึงสร้างสังคมของการอยู่ร่วมกันและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักศึกษาพิการและนักศึกษาทั่วไป

DSS CMU, has hosted the activity "Friends for Friends for academic year 2023" on February 17 with great cooperation with (1) Faculty of Dentistry (2) Faculty of Associated Medical Sciences and (3) Faculty of Nursing.
The activity aims to provide space that students in the faculties, students with disabilities, lecturers and staff members can share and exchange their views and knowledge to create health promotion activities such as dental care. And the activity also aims to create the society that all students, either with or without disablities, can live together.

#SDG10 #CMUSDG10 #DSSCMU #DISABILITIES

ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/DSSCMU/posts/pfbid02bKZ3u4bhbHsRPaqruaJzp9vbfu9NoHgMgPqZnGv6FRFVwfiMexoVSTQKo4zQRMA3l
แกลลอรี่