ต้อนรับอาจารย์พวงเพ็ชร์ นิธยานนท์ คณบดีคณะการจัดการธุรกิจอาหาร

19 พฤษภาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐา โพธาภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับอาจารย์พวงเพ็ชร์ นิธยานนท์ คณบดีคณะการจัดการธุรกิจอาหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการจัดการธุรกิจอาหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในการศึกษาดูงานโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องรับรอง สำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่