CMUBS นำนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (นานาชาติ) เปิดโลกทัศน์จากการดูงานจริง ภายใต้วิชาเศรษฐศาสตร์พื้นฐานเพื่อการบริหารธุรกิจ

18 สิงหาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ผศ.ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (นานาชาติ) ศึกษาดูงานที่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่อเรียนรู้การปรับตัวของสถานประกอบการช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในกระบวนวิชา โดยมีคุณรัตนา เรือนทราย ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และบรรยายเรื่องการการปรับตัวของธุรกิจ ก่อนนำคณะนักศึกษาดูงานเยี่ยมชมธุรกิจ ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่