กิจกรรม Pre-College เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

18 มิถุนายน 2564

คณะเกษตรศาสตร์

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Pre-College เตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2564
แกลลอรี่