CAMT สาขาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัลจัดกิจกรรม Workshop DII

12 ตุลาคม 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล (DII) จัดกิจกรรม Workshop DII สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เพื่อเสริมทักษะทางด้านเทคโนโลยีให้แก่นักเรียนที่สนใจสายงานในอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยสาขาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล (DII) ผลิตบัณฑิตร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกฝนบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติตรงกับความต้องการในอุตสาหกรรมเน้นภาคปฏิบัติให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์การทำงานจริง โดยมีบริษัทที่เข้าร่วมWork Shop กว่า 16 บริษัท อาทิ เช่น บริษัท เชียงใหม่ ลานนา บิซิเนส เซอร์วิส จำกัด บริษัท ไซเจ็น จำกัด บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท Professional Computer เป็นต้น ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2566 ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ โรงแรม แคนทารี่ ฮิลส์ เชียงใหม่ (Kantary Hills Hotel)
แกลลอรี่