อบรมการใช้งานระบบ One stop service System

15 มิถุนายน 2564

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

นางสาวจงลักษณ์ สมร่าง หัวหน้าการเงิน การคลังและพัสดุ และ นางสาวศุภธิดา สุริยจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรจัดอบรมการใช้งานระบบ One stop service System ในส่วนการใช้งานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยระบบนี้สามารถจัดการเอกสารทางการด้านการเงิน การคลังและพัสดุได้อย่างเป็นระบบ ทำให้เอกสารถูกต้องตามกฎระเบียบ อีกทั้งยังประหยัดเวลา และสามารถติดตามงานได้ ในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่